Září 2008

škola bude za námi zachivílí a je tu zase víkend;)

30. září 2008 v 22:32 | lucianek01 |  škola?
tyjůůůuž to máme zasebou:) ne nic to je jedno:Dhlavně jde mi blogís už malinkojsem ho vylepšíla:Dto by byl na mě pýsný pan učitel ..čůůůůůůrin jedenD.....:Dlidíšky snad se máte dobre i pres tu skolicku...uz mame pulku tydne zasebou už to rychle utece vidte:) , tyju fakt se mi nechce ucit znova vyjmenovany slova:Djak v prvni tride tyju:D,už se těšíte na víkenend je mi jasné že ano??:Dja užs e tak nemůžu dockat pltooze mam narozky:) se tak moc těěěšííím uplnee happyyyyyyyyyyyyyyy stastna jsem nu plotoze u me bude milacek muj to jsem stastna:)uživejte skoly dokud to jde...:) i stima spatnyma znamkama:)

chju lidišky

30. září 2008 v 14:55 | lucianek01
nějak mi nejde blog:( nějak to blbně chjuuu se stoho picnu , ráda bych sem davala vsehcno mozny kdyby ot bylo mozny:( a zase nic nemuzu se stoho poseru:D prominte ze sem tak sprosta...

historie o litoměřicích

28. září 2008 v 18:28 | lucianek01 |  litoměřice
 1. Stručná historie města

 2. pohled od labe na Litoměřice
 3. Počátky historie města (500 - 999)

 4. Příhodná poloha labských teras lákala k trvalému osídlení již od mladší doby kamenné (asi 4500-3600 let př.n.l.). Stopy osídlení nalézáme především na Dómském vrchu, kolem Dlouhé a Vavřinecké ulice, mezi ulicí Michalovickou a Kamýckou a mezi Českolipskou a Žitenickou ulicí.
 5. Ve 4.-1. stol.př.n.l. se zde usídlili Keltové, kteří byli později postupně vytlačováni Germány. V závěru období tzv. "stěhování národů" (6.stol.n.l.) přichází do Čech slovanští osadníci. Z území Litoměřic je ještě neznáme, ale je jisté, že i tuto úrodnou krajinu obsadili již záhy, o čemž svědčí nálezy z Lovosic. Na katastru Litoměřic se první slovanské osady objevují v období starohradištním, tj. v 8.století. Vzájemná izolovanost osídlených oblastí vedla postupně ke vzniku kmenů. Z tzv. zakládací listiny pražského biskupství, hlásící se k r.973, víme, že jižně a jihovýchodně od Litoměřicka byla oblast kmene Čechů v okolí Prahy a Pšovanů na Mělnicku. Na západě, v povodí Ohře byli mocní Lučané, na severozápadě Lemuzi a na severu snad už i Děčané. K území osazenému tzv. Litoměřici náležela oblast severozápadně a severně od dnešního města, na druhém břehu Labe hustě obydlené Lovosicko a na jihu dosahovala jejich sídla snad až k Roudnici.
 6. V průběhu 9. a 10.století se celé severozápadní Čechy postupně dostaly do svazku rodícího se raně feudálního státu, sjednocovaného důvtipem a mečem Přemyslovců. Na výrazné terase, nazývané dnes Dómský vrch, vybudovali Slované mocný, raně středověký hrad, jenž po starším hradišti "Hrádku" u Velkých Žernosek převzal úlohu strážce kraje. Přemyslovcům sloužil jako správní centrum, jedno z nejvýznamnějších v Čechách (k 31.květnu 993 je listinně doložena provincie litoměřická, a tím nepřímo i existence litoměřického přemyslovského správního sídla). Na hradišti se ve východní části předhradí nacházel i prostor vyhrazený litoměřické kapitule, založené v roce 1057, s kostelem sv.Štěpána. Stávala zde i starší sakrální stavba, kostel sv.Jiří, umístěný v severozápadní části hradiště, tedy v místech předpokládané akropole, kde sídlil přemyslovský hradský správce-kastelán. Tyto kostely byly zcela určitě nejstaršími kamennými stavbami ve městě.
 7. Založení kapituly a gotika (1000 - 1299)

 8. Založení kapituly s kostelem sv.Štěpána knížetem Spytihněvem II. v roce 1057 dosvědčuje tzv. Zakládací listina kapituly litoměřické, dochovaná v originále ve zdejším archivu. Prvním kapitulním proboštem byl Lanc, kterého jmenuje kronikář Kosmas v souvislosti s kandidaturou hodnosti biskupské, což dokládá jeho významné postavení. Archeologické nálezy z území Litoměřic dokládají, že okolo tohoto jádra osídlení se již v 9., ale především od 10. do 12.století vytvářela rozsáhlá sídelní aglomerace. Skládala se asi z dvaceti osídlených poloh, kde stávaly osady a velmožské dvorce (např. vsi Božka, Zásada, dvorec velmože Hroznaty Tepelského u kostela P.Marie). Ves Litoměřice je zmíněna poprvé a naposledy v roce 1228. Ovšem v tomto případě nešlo o prostou agrární ves, ale o zárodek vrcholně středověkého města.
 9. Na počátku 13.století litoměřická sídelní aglomerace představovala významné středisko politického, kulturního a hospodářského života. Zcela logicky se proto už v r.1234 setkáváme s doklady o vzniku města v právně institucionálním smyslu. Fakticky lze však o přeměně sídelní aglomerace v město hovořit již v l.1219-1228. Šlo v počátcích o opevněný areál dřevěných domů kolem náměstí. Gotickou výstavbu prvých kamenných domů lze doložit až ve 2.polovině 13.století. V roce 1233 se zde usadili mniši františkáni a r.1239 dominikáni. Typickým městským řádem bývali také tzv. křížovníci s červenou hvězdou, kteří jsou zde připomínáni k roku 1257. Město žilo z řemesla, obchodu i labské dopravy, za hradbami se na svazích Českého středohoří pěstovala vinná réva. Stávala zde i mincovna a roku 1298 byla při farním kostele zřízena škola.
 10. Měšťané se řídili zvláštním právem, nazývaným magdeburské, či později litoměřické, což znamenalo, že odvolacím soudem nebyla Praha, ale Magdeburg. Později toto právo přijala početná řada dalších českých měst, pro něž se od 13.století odvolací stolicí stal soud litoměřických kmetů. Litoměřice tak získaly řadu výsad a privilegií a tím i větší význam, než kterékoli město v Čechách (mimo Prahu).
 11. Lucemburkové (1300 - 1420)

 12. Panování Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV. znamenalo další rozmach města, které se po polovině 14.stol. rozrostlo směrem k severu a východu. Důkladné opevnění chránilo jeho bohatství, pramenící zejména z monopolního postavení v dálkovém obchodě, neboť veškeré lodi a povozy zde musely vyložit své zboží a umožnit litoměřickým přednostní koupi. Pro rozvoj města mělo značný význam i tzv. mílové právo, potvrzené panovníkem roku 1325, které zajišťovalo monopol na řemeslnou výrobu v okruhu jedné české míle tj. zhruba 11 km kolem města. 7.května 1359 daroval český král Karel IV. litoměřickým měšťanům vrch Radobýl a okolní pozemky na zřízení vinohradů s tím, že každý desátý sud vína známého jako "litoměřické", bude odevzdán do "králova domu". Ve městě se vařilo i pivo, které však proslulo svou špatnou kvalitou, což se odrazilo i ve světské poezii, viz. část básně Podkoní a žák: "Jediť kyselo as húby zapíjejíc litoměřickým pivem, jež vždy smrdí bahnem a dýmem,...". V této době město stále ještě ovládal německý patriciát. Jádrem obyvatelstva byla střední měšťanská vrstva, skládající se z nezávislých řemeslnických mistrů
 13. Husitství (1419 - 1435)

 14. Přelom v dějinách Litoměřic přinesla husitská revoluce. Myšlenky a idee husitství v této oblasti hlásal především zeman Zikmund Řepanský, jemuž patřily Třebívlice. Kázal zde i Husův předchůdce, Konrád Waldhauser, který působil v děkanském kostele Všech svatých (zemřel v Praze 8.prosince 1369). Pronikání husitských myšlenek usnadnilo i to, že zdejším kapitulním proboštem (nejvyšší církevní úřad) byl Zdislav ze Zvířetic, Husův přítel a zastánce reformních myšlenek, kterého kostnický koncil počítal též mezi přední kacíře. Katolická reakce však byla v Litoměřicích silná. Na vánoce r.1419 došlo k rozsáhlému zatýkání přívrženců kalicha. Bylo uvězněno ve věži u Michalské brány 24 měšťanských synků a 30.května následujícího roku byli popraveni utopením v Labi. Na probošství byl podniknut útok a sám probošt se zachránil jen včasným útěkem. Hrozba obležení města Janem Žižkou z Trocnova roku 1421, jehož útok však byl odražen, vedla k tomu, že se 29.května 1421 Litoměřice připojily k pražskému svazu husitských měst. Žižka poté dal vybudovat vlastní hrad nad Třebušínem, nazvaný Kalich.
 15. Ve spojení s Pražany zůstaly Litoměřice až do r.1427, ale později se začaly přiklánět k radikálnější straně, městskému svazu Lounsko-žateckému. Spojení těchto měst a drobné šlechty z okolí představovalo značnou vojenskou sílu. Postupná radikalizace postojů Litoměřic vedla nakonec až k tomu, že zdejší oddíly bojovaly ještě roku 1434 na straně vojsk Prokopa Holého v bitvě u Lipan. Radikalismus svazu měst byl zlomen až na sjezdech stavů v Praze a Brně roku 1435.
 16. Dlouhodobým výsledkem husitských válek bylo oslabení pozic katolické církve a vzrůst významu městského stavu. Litoměřice se staly nejvýznamnějším městem českého severu a na počátku 16.století sehrály důležitou roli v období stavovských sporů.
 17. Patnácté a šestnácté století (1400 - 1599)

 18. Konec patnáctého a především následující století byly dobou v níž pozdní gotiku následuje renesance. Rostlo bohatství měšťanů, kteří si nechávali stavět nové kamenné domy, dodnes tvořící pýchu města. Ke konci 15.stol. se začaly prosazovat tendence feudálního panstva, usilujícího o snížení vlivu a moci královských měst. Hrozilo, že spory se znovu nebudou řešit jen diplomaticky. Litoměřičtí proto urychleně přistoupili k opravám a modernizaci opevnění která proběhla v l. 1502-03 a 1513, kdy byly staré gotické hradby doplněny o vnější parkánovou zeď s četnými zaoblenými dělovými baštami. V letech 1508-09 byla opevněna také některá předměstí.
 19. Cenným skvostem města se stala radnice postavená po požáru města roku 1537. O deset let později byla svědkem soudu krále Ferdinanda I. nad odbojnými stavy, který nejtíživěji dopadl na královská města. Snahy o podlomení hospodářské a politické síly měst však neznamenaly zvrat v jejich kulturním vzestupu. Litoměřické školství získalo věhlas novou latinskou kolejí, založenou se souhlasem panovníka roku 1549.
 20. V roce 1577 se tu konala i první známá pitva v českých zemích, pročež sem zavítal r.1600 lékař evropského jména, Jan Jesenius
 21. Bílá hora a třicetiletá válka (1620 - 1655)

 22. Když došlo 24.května 1618 v Praze k defenestraci habsburských místodržících, připojily se k zahájenému odboji i Litoměřice a město se připravovalo na válku. Veškeré naděje však padly porážkou české armády na Bílé hoře 8.listopadu 1620, která znamenala zlom i ve vývoji města. Pro svou víru muselo město opustit na 215 nekatolických rodin, aby hledaly novou obživu v cizině. Nejznámější z exulantů byl někdejší rektor koleje, městský radní a vynikající humanistický literát a učenec Pavel Stránský. Město muselo bez náhrady vrátit konfiskovaný církevní majetek a měšťané byli násilím obraceni na katolickou víru.
 23. Další rány městu přinesla třicetiletá válka s neustálým střídáním cizího i domácího vojska, jimž Litoměřice sloužily jako výhodná proviantní základna. Následkem války zůstalo z 264 domů v hradbách 137 obyvatelných a z 230 domů na předměstí pak pouhých 57.
 24. Po vleklém období loupežných vpádů nepřátelských armád i pluků císařských obránců však následoval nový rozmach. Podobně jako vítězná katolická víra působila na proměnu duší nových obyvatel, proměnila i barokní estetika vnější tvář města, zejména zřízení biskupství a roku 1655 jmenování dosavadního probošta biskupem.
 25. Baroko a klasicismus (1655 - 1799)

 26. Po útrapách válek se poměry ve městě zlepšovaly jen pozvolna. Pomalu se doplňoval také počet obyvatelstva. To zůstávalo sice převahou stále české, ale i zde se začal projevovat charakter cizí státní moci a nových vrchností a národnostní hranice se začaly posunovat do vnitrozemí.Litoměřice se v průběhu 2.poloviny 17. a 1.poloviny 18.století začaly poněmčovat.
 27. Důležité pro další vývoj bylo, že město zůstalo sídlem krajských úřadů. Charakter města jako střediska byl dále posílen vznikem biskupství na Dómském vrchu. Potřeby duchovního života působily blahodárně i na uměleckou tvorbu, která se projevila především v barokních stavebních dílech přicházejících italských řemeslníků (G. a O.Broggio). Objevují se i osobnosti s podnikavým duchem pomáhající urychlit vzestup města i po stránce hospodářské. Patří sem především vaření piva, jehož kvalita byla ve středověku tak satiricky znectěna. Připojilo se tak k tradici kvality zdejšího vína a stalo se základem blahobytu města v jeho barokní éře.
 28. Nové války, které o své dědictví musela svádět císařovna Marie Terezie, a jež do města přivedly jako nevítané hosty francouzské, saské a zejména pruské vojáky s jejich králem Fridrichem II., učinily konec období barokního rozkvětu. Nové cítění a s ním i nové myšlení, upínající se již nikoliv k Bohu, ale nalézající jej spíše v lidském rozumu, vyjadřovala vojácká střízlivost pevnostní a kasárenské architektury. Výstavba sousedního Terezína dodávala naději na odčinění utrpěných porážek. Proměny doznal i vkus měšťanských stavebníků v Litoměřicích, kde se na dlouhou dobu též ujal vlády střízlivý klasicismus.
 29. Devatenácté století (1800 - 1899)

 30. Začátkem 19.století se zvolna začíná měnit celé město, kterému přestal postačovat těsný krunýř středověkých hradeb. Byly zbourány městské brány (Mostecká r.1831, Nová r.1839, Michalská r.1839, Dlouhá r.1863) a části hradeb (u konce Lidické ulice). Nová doba se ohlašovala i politickými událostmi a v revolučním roce 1848 zasáhla i Litoměřice vlna politické aktivity. Její projevy byly však do značné míry ovlivněny tehdejší národnostní a sociální strukturou města.
 31. Na počátku 2.poloviny 19.století zůstávaly Litoměřice nevelkým městem, které mělo i s předměstskými čtvrtěmi - Dubinou, Voldánou, Zásadou, Rybáři, Novým městem a Mlýnským, Mariánským i Štěpánským předměstím asi 700 domů a o málo více než 6000 obyvatel. Jeho význam, jako jednoho z center státní správy dokonce poklesl, když byl r.1868 definitivně zrušen zdejší krajský úřad. Zůstal zde však krajský soud, pro nějž byla v letech 1852-53 opravena arch. Josefem Krannerem Stará radnice.
 32. Ve městě se též začala projevovat průmyslová revoluce a to nejdříve v potravinářském průmyslu. Bývalý městský mlýn na Střeleckém ostrově se záhy stal jedním z největších podniků svého druhu v zemi. Nebylo však opomenuto ani pivovarnictví. V roce 1857 byla v Litoměřicích založena akciová společnost a vznikl tzv. Labskozámecký pivovar (dnešní Mrazírny).
 33. Měnila se i doprava. Byl zahájen provoz železnice Praha-Drážďany (přes Lovosice). Do města se železnice dostala v r.1874, kdy začal provoz tzv. severozápadní dráhy. V letech 1858-59 proběhla přestavba mostu přes Labe, kdy jeho střední dřevěnou část nahradila železná konstrukce. V roce 1872 bylo zavedeno i plynové osvětlení ulic.
 34. Litoměřice nadále zůstávaly významným kulturním centrem, kde důležitou roli mělo divadlo a čilý hudební život. Roku 1874 bylo založeno Muzeum průmyslového spolku a v r.1885 i Diecézní muzeum, spjaté se jménem uměleckého historika a kněze Vinzenze Luksche.
 35. Přestože se zde nerozvíjel průmysl, město se již od poloviny století začalo rozšiřovat hlavně severním a západním směrem. Jedním z podnětů této rozsáhlé výstavby bylo budování tzv. Severočeské transverzální dráhy v letech 1897-1900 (Lovosice-Litoměřice-Česká Lípa-Liberec). Mezi historickým jádrem a novým nádražím vznikly postupně celé nové ulice s činžovními domy a vilová čtvrť. V nové výstavbě se začaly výrazněji projevovat vlivy secesní architektury.
 36. Dvacáté století (1900 - 1946)

 37. Zasáhla-li Litoměřice průmyslová velkovýroba jen velice mírně a tak je ušetřila před těžkými sociálními srážkami, přinášela poloha města na jazykově česko - německé hranici konflikty národnostní. V této době se Litoměřice stávaly do značné míry vojenským městem. V roce 1908 sem byla přemístěna z východočeského Josefova dvě významná velitelství, která ovládala celou severní a východní část Čech. Ke konci 1.světové války zesílily snahy německých nacionalistů o odtržení od vnitrozemí a vyhlášení tzv. Provincie Deutschböhmen. Vládu nad městem však za pomoci jedné setniny terezínské posádky převzal 11.prosince 1918 litoměřický Národní výbor.
 38. Vznik samostatného státu znamenal pro zdejší české obyvatelstvo konec národnostního útlaku. Došlo především k velkému rozvoji školství. Již v roce 1919 vznikla česká měšťanská škola a gymnázium. Výstavba města pokračovala budováním vilových a činžovních domů hlavně v jeho severní a západní části. Litoměřice i nadále zůstaly sídlem řady státních úřadů (okresní a finanční úřad, krajský i okresní soud aj.), a důležitým vojenským městem (mj. velitelství 3.pěší divize s velitelem gen. Aloisem Eliášem, později popraveným nacisty).
 39. V průběhu 30.let, vyznačujících se hospodářskou krizí, došlo k rozvoji německých šovinistických organizací a politických stran, mezi nimiž získalo vedoucí postavení Henleinovo hnutí. Jejich rozsáhlé demonstrace podporující Hitlerovu propagandu postihly i Litoměřice. Konec měsíce září a počátek října 1938 znamenal pro celou zemi začátek nejtemnějšího období jejích dějin. Stálý tlak nacistického Německa vyvrcholil 29.září mnichovským diktátem, který znamenal kapitulaci a postupné obsazení pohraničních území, kam byly zařazeny i Litoměřice. V době mezi 1. a 9.říjnem došlo k hromadné evakuaci státních složek a více než 5000 obyvatel města české národnosti. V pondělí 10.října vstoupily do Litoměřic nacistické jednotky (76.pěší pluk Wehrmachtu) a svou činnost zahájilo i gestapo. Nová hranice byla vytyčena na terezínské křižovatce.
 40. Prakticky od počátku války se projevoval pasivní odpor místních obyvatel proti hitlerovskému režimu. Rok před koncem války začali nacisté budovat na svazích vrchu Bídnice podzemní továrnu zvanou Richard, kam chtěli přemístit válečnou výrobu. U továrny byla zřízena i pobočka koncentračního tábora ve Flossenbürgu. Velké množství válečných zajatců pracovalo i v samotném městě, především v koželužně a v továrně na letecké vrtule firmy Albis, která byla v roce 1942 zřízena v prostorách zrušeného Labskozámeckého pivovaru (Mrazírny).
 41. V březnu 1945 byly Litoměřice zařazeny do tzv. obranného pásma Praha. Čeští odbojáři utvořili 27.dubna v žitenickém zámku revoluční národní výbor a 8.května přešli do Litoměřic, kde zahájili jednání s velitelem nacistické posádky o kapitulaci. Přesto došlo ke krvavým přestřelkám. Nacisté město opustili po půlnoci z 8. na 9.května. Sovětské jednotky pod vedením plukovníka Komarova, pověřeným zajištěním města, dorazily teprve 10.května ráno. Prvním velitelem města byl ustanoven gardový major F.N.Ševludčenko.
 42. Již 3.-5.června se konal zápis do českých škol, na podzim zahájilo činnost divadlo a byly přejmenovávány ulice. Byly také zahájeny přípravy k odsunu Němců, jejichž první transport byl vypraven 11.června. Odsun byl dokončen 29.10.1946. Město bylo znovuosidlováno českým obyvatelstvem přicházejícím hlavně z Poohří

o městečku

28. září 2008 v 18:25 | lucianek01 |  litoměřice

Vítejte v Litoměřicích


litomeřice vinobraní muj comnet

28. září 2008 v 18:21 | lucianek01 |  litoměřiceVinobraní Litoměřice

27.9.2008

Úasný toto ten J samý usměvy stesti kolem , mlady se bavi a i starsi generaceJ pord nejaky trsani pareni , burčák:Dten jsem pila poprve v zivote abylo to fakt hustý:Dnejvíce mě dostala jedna slečna jak sme spolu trsaly pořád se sála je to fajn holka jmenuje se Káťa…byla tam skupiny hodně jich bylo , byli sme hlavně se podívat na techno a jako nic moc , je to hustý ale není ot můj styl samej chlast a droga to není ono je lepší slovenská kapelaJ který zpívají ryhle tvrdě a odhodlaněJ já jsem mco stastná že jsme tam mohla poznat tolik bezva lidi , hlavně jsem tam byla s mím miláčkem a to je pro mě nejdůležitější , ptž já si vždy přála bejt tam sním , bylo to fakt užasný J to tancovaná atd ta hudba hlavně super okej;):Dpříštíí rok lidi musííte příd:D:D:Dje vám to jasnýýý doufáááám jakoooooooo:D

můj názor

26. září 2008 v 19:59 | lucianek01 |  nejmenší kůn na světě
já myslím že tohle je neužasnejsi zvire na svete je tak tohle krasny , hlavne jak jsou chytry setkala jsem se jednou stimto konikem jen na pul minuty a zjistila jsem ze to zazitek na celej zivot ahrozne bych chtela ho mit doma:) asi si ho koupim za par let az si zacnu vydelavat je to tak rkasne a tak nevinne uz se hrozne fakt etsim az si ho koupimjuchuuu tyto sladky zviratka meri pul metru a vazeji tak kolem 50-60 kyl hlavne je to jak plysak majej už chci moc:) moc moc moc moc moc moc:)

zkopírované ale zajimavé

26. září 2008 v 19:53 | lucianek01 |  nejmenší kůn na světě

Thumbelína: nejmenší kůň na světě dává radost druhým - a nyní je řada na ní.

/thumbelina
Thumbelína - nejmenší kůň na světě - vážící 26kg a vysoká ve stoje pouhých 43 cm, byla společně s jejím majitelem Michaelem Goesslingem a pomocníkem Tago DePietrem oceněna za svou práci pro děti v nouzi. Získali ocenění s názvem Zvedání světa srdcem jednoty (Lifting Up the World With a Oneness-Heart) od 75-ti letého fitness přeborníka a zastánce světové harmonie Sri Chinmoye.
Thumbelína je první kůň, kterému se dostalo ocenění Zvedání světa srdcem jednoty. Pomáhá vybírat peníze pro děti v nouzi po celém světě a upozornit na jejich problémy. "Je-li někdo na tuto práci tím pravým, pak je to Thumbelína," říká její majitel. "Každý den si ji oblíbí tisíce lidí a každý den se o krok přiblíží k naplnění svého poslání (získat pro děti 1 milion dolarů). Je neuvěřitelné sledovat takové malé, milující stvoření, jak dělá tak úžasnou práci. Je to dar, o který se rádi dělíme s celým světem."
/thumbelina2
Sri Chinmoy vyznamenal Thumbelínu 3 různými zdvihy:
 • Thumbelína v rukách majitele Mika Goesslinga byla zvednutá na plošině nad hlavou. Sri Chinmoy k tomuto zdvihu použil jen pravou ruku a nadzvedl celkovou váhu 137 kg.
 • Thumbelína stojící na plošině byla zvednutá na zvláštním přístroji, který se nadzdvihl pouhou silou stisku ruky, kterou Sri Chinmoy sevřel madlo
 • s použitím upraveného přístroje na lýtkový zdvih v sedě Sri Chinmoy zvedl celkovou váhu 257 kg - Thumbelína stála mezi svým majitelem a pomocníkem - a Sri Chinmoy je takto zvednul 33-krát!
Přes 40 let věnuje Sri Chinmoy svůj život úsilí o světovou harmonii a naplnění neomezeného potenciálu lidského ducha. Prostřednictvím celé řady aktivit a programů sbližující milióny lidí různých kultur a vyznání se snaží inspirovat svět. Kromě toho, že je umělcem, hudebníkem a iniciátorem mnoha humanitárních projektů, se také věnuje vzpírání.
Neobvyklé ocenění Zvedání světa srdcem jednoty nabízí Sri Chinmoy lidem, kteří inspirovali a pozvedli svět svými úspěchy a výjimečnými činy.

fotografie

26. září 2008 v 19:51 | lucianek01 |  nejmenší kůn na světě
Kliknutím fotografii zvětšíte.

hurá už je víkend a představit mího kamalada;)

26. září 2008 v 19:43 | lucianek01 |  škola?
konečně to máme zasebou je konec školy ted ana dva dny ale aspon neco nez nic:Dhele lidi jestli tohle ctete udelala bych o podzimnich prazdninach stavku!!ptz jako ty curinove vymysleli ze pujdem po ut a streda budem mit prazky a na ty dva dny jako musime do skolyy:(jako ja bych je zabila , jsem tak vytocena stich chjoo..hlavne ze mame prazky to je hlavni:D..a hlavne tedka je volno kratky aspon si odpocineme odevseho...tyjoo vlastně ja semusím dát miho kamalááda:) nee nedam on by byl nerad...proste lidi jednou jdu do skolni jidelny plna kluku kde obcas u mami pracuju:Da jeden klucina porad na me kouka:Da kouka potom se rozhodnul ze mi napisa dopis:Djsem koukala:Dco tototo:Dtak jsem mu napisala na icq:Da sme skvely kamaradi:) jsem hrozne stastna ze jsem ho poznala hlavne osobne mijankuu mtmmmmmr díky za vse:) hlavne ze jsi..neci te fakt ztratit...

už chci tak víkend:)

23. září 2008 v 20:39 | lucianek01 |  ♥Den♥
chci už ject tak do litoměřic za mím miláčkem:) a hrozně se moc těším půjdeme na vinobraní konečně:Ddalší pařba:Dbude tanec konečně , hlavně láska bude ooo se tak těším na pusy tak až si budem dávat huráááá :) upe štastná sem hlavně aby to rychle uteklo do víkendu a hlavně aby víkend pomalu utíkal
info.Litoměřice vinobraní
jak můžete vidět, programová struktura již získala jasné kontury a náročná organizační práce se proměnila v ucelený obraz Vinobraní Litoměřice 2008. Co tedy letošní ročník přinese? Na oba dny je připravena historická scéna, s 80-ti účinkujícími, koňmi, císařským dvorem, vojenským ležením a mučírnou, kde bude možné shlédnout širokou škálu původních řemesel s výkladem, ukázky a scénky ze života v době vlády císaře Karla IV.
Pátek začne v 16 hodin a bude věnován vínu ve všech jeho podobách. Popíjet vínko, či burčák můžete za doprovodu cimbálovky, poslechu country, swingu, dechovky a rocku mimo hlavní pódium, či navštívíte Alternativní scénu. Páteční večer završí příjezd Karla IV. a rytíři se svým uměním včetně jízdy na koni a ohňová show v podání kejklířů. V sobotu dopoledne se můžete těšit na: dětskou scénu na Kostelním náměstí, špičky českého folku na hlavním pódiu, nebo na revivalové hity známých kapel na náměstí Dominikánském. V 15:00 se vydá městem velký historický průvod a přijde čas na oficiální přivítání císaře Karla IV. s představiteli města, ochutnání vína a pozdrav poddaných. Odpoledne pak začne hlavní program na 5 pódiích, který ve 22 hod přeruší ohňostroj.
Netrpělivě budeme čekat Vaše ohlasy na program a srovnání obou dní, neboť právě letošní ročník by mohl být jakousi křižovatkou. Vaše podněty budou vodítkem k tomu, jakým směrem by se charakter zábavy na vinobraní měl ubírat v následujících letech. Doufám, že počasí nechystá nějakou "podpásovku" a že letošní Vinobraní bude pro nás všechny příjemným zážitkem. Těšíme se na Vás !
Za všechny, kteří se na přípravě podílejí

mp3 papa roach

23. září 2008 v 20:28 | lucianek01 |  Papa roach

papa roach fotky

23. září 2008 v 20:20 | lucianek01 |  Papa roach

//<![CDATA[ sklikBanner({ codeId: 36, formatId: 23, url: new String(window.location.href), cborder: '6600cc', cbackground: 'FFFFFF', ctitle: '6600cc', ctext: '6600cc', curl: '6600cc', simg: 0 }); //]]>

Papa roach

23. září 2008 v 20:18 | lucianek01 |  životopisy

Původ: Vacaville, Kalifornie, USA Období činnosti: 1993 - současnost Žánry: -grunge -pop punk -post-hardcore -Vydavatelství: Geffen Records -Současní členové: -Jacoby Shaddix -Jerry Horton -Tobin Esperance -Dave Buckner Web: www.paparoach.com Papa Roach prorazili do mainstreamu s jejich třikrát platinovým debutovým albem Infest (2000). Úspěch skupiny pokračoval i s dalšími alby lovehatetragedy (2002) a Getting Away With Murder (2004). Čtvrté album The Paramour Sessions bylo vydáno 12. září 2006. Hudební styl Na jejich prvních dvou albech, Old Friends From Young Years (1997) and Infest (2000), Papa Roach hráli hudbu ovlivněnou nu-metalem a rapcorem. S vydáním lovehatetragedy (2000) se začala jejich hudba osvobozovat od rapových prvků a začali se s e svou hudbou přesouvat do alternative metalu a hardrocku (vyjma písní Anxiety, kterou nahráli spolu s Black Eyed Peas, a She Loves Me Not). Frontman Papa Roach, Jacoby Shaddix, řekl v interview pro Dallas Music Guide, že jejich kapela již nepoužívá rapový vokály v hudbě: "... rapování už je pryč! Necítím, že bych rapoval. Už jsem se přes to dostal… já chci být rocker. To je to, co jsem chtěl být, když jsem byl malej kluk." Mnoho fanoušků bylo překvapeno, ... To Be Loved z jejich nejnovějšího alba The Paramour Sessions místy zní jako starý nu-metalový zvuk, který by mnoho lidí označilo za rapování. Roses On My Grave je jediná píseň ve které je možno slyšet orchestrální nástroje dodávající písni zvláštní nádech oproti zbytku alba. Zbytek písní je stylově někde mezi alternative metalem a hardrockem a u některých songů, například Forever, můžeme slyšet post-grunge prvky.
Mp3

vtipné,vánoční,velikonoční:sms

23. září 2008 v 20:11 | lucianek01 |  sms
 • vtipné sms

 • Přijde ženská do pizzerie, že chce pizzu. Prodavač se ji ptá "Chcete to na čtyry nebo osum dílu?" "Jenom na čtyry, osum bych nesnědla."
 • Ulicemi Prahy jedou v jednom aute Albánec, Rumun a Ukrajinec. Kdo řídi? Policie..
 • Jeden malý eskymáček, eskymačce na to sáh. Eskymačka hoří touhou, milovat se chvíli pouhou, ani si však nevrzli, svlékli se a umrzli.
 • Vážený zákazníku! Linka byla napojena na Váš sexuálni život. Čím méně sexu, tím nižší tarif! Gratulujeme, už voláte zadarmo! Váš operátor.

vánoční sms

 1. Hromadu dárků co srdce pohladí, rodinu přátelé co nikdy nezradí, bohatství krůček - ke štěstí skok, nádherné Vánoce - šťastný Nový rok
 2. Oheň v krbu praská, v naších srdcích klid a láska, z oblohy se sype sníh, vločky tančí v závějích
 • velikonoční sms

 • Přišlo jaro a s ním svátky, radujme se se zvířátky.
 • Kohout honil slepicu, chytil přitom vopicu, Opil se jak prase, pak ji ohnul v pase, místo žlutých kuřátek, měli hejno prasátek.
 • Já jsem malý koledníček, koledovat neumím, dejte mi tu pětistovku, ať tu dlouho nečumím!
 • Já ti přeju hošíku, hodně vajec v košíku. Hodně štěstí, hodně lásky, nevycházej bez pomlázky.
 • Hody, hody, doprovody, já mám boty plné vody, vejce už mně neláká, nalejte mi panáka.
 • Polem hopsá zajíček, nese košík vajíček, snažím se Ti říci perem, pozor, hopsá Tvým směrem!

zamilované sms

23. září 2008 v 20:08 | lucianek01

Zamilované sms

 • Od té doby co tě znám, strašne ráda usínam, je to čas, kdy zdá se mi, že nastal raj na zemi.
 • Miluji tě víc, než rúže svůj květ, miluji tě víc, než lidé tento svět. miluji tě víc, než očko své slzy, proto tě prosím, vrať se mi brzy.
 • Když mám oči otevřené, vidím modré nebe, když mám oči zavrěné, vidím jenom tebe.
 • Chci mít tebe vedle sebe, tvoji lásku - hvězdné nebe, chci tvůj zář a lačná ústa, bez tebe je má noc pustá.
 • Krásne ránko, hezký den, a k tomu ti chybí jen, jedna sladká hubička, přímo z mého srdíčka.
 • Když se Ti život bude nejsmutnejší zdát, když more slz Tě každý usměv bude stát, když Tě nikdo nepochopí, co je bolest v srdci mít, útechou Ti musí být, že múžeš žít a milovat...
 • Stále vidím tvoje oči, jak se na mě dívají, stále cítim tvoje ústa, jak mě vroucne líbají, kdo pro lásku trpí ten ví co to je, čím víc trpí, tím víc miluje.
 • Růže voní, trní píchá, bez tvých rtů se těžko dýcha, bez tvých slov a doteků, je mi lásko do breku. Nevím jak ti to mám říct, miluji tě čím dál víc.
 • Když tuto sms smažeš chceš mě, když ji uložíš miluješ mě, když ji budeš ignorovat, nemužeš beze mě žít, a když mi odpovíš, chceš se se mnou milovat, co uděláš???
 • Jeden den se mi zdál sen sen o jedné krásce, sen o mé lásce ta kráska jsi ty budu Tě milovat navěky
 • Lísteček z javora vesele krouží kdo koho miluje, ten po něm touží tebe já miluju v srdci Tě nosím na tuto SMS odpoveď prosím
 • Kněz má víru, ďábel peklo drak svůj oheň, slunce světlo mráz má chlad a řeka vodu mrakodrap má tisíc schodů král má svůj hrad, bůh má nebe Ty máš mě a Já mám Tebe.
 • Jsi mojí inspirací, jsi mým snem s Tebou se toulat chci, nocí i dnem Přes den jsi touha, přes noc jsi ctnost lásko, jsi moje závislost
 • Pohádka něžná bude se mi zdát s tebou bych ji chtěla prožívat.. Něžně Tě hladit, líbat, objímat všechnu něhu ti dát I tobě by se měla zdát o tom jak je krásné někoho milovat

sms svátek

23. září 2008 v 20:07 | lucianek01 |  sms
 • Oznámil mi kalendář, a to není žádny lhář, že se dnes tvůj svátek slaví, proto přeji štestí, zdraví.
 • Říkaly mi noviny, že máš dneska jmeniny, tak Ti přeji k tvému svátku, hodně štestí, málo zmatku, ať tě v srdci štestí hrěje, to Ti všechno .... prěje.
 • Posílam Ti přáníčko, ať tě neopouští štěstíčko, taky trochu toho zdraví, ať se Ti to pěkne slaví, ještě přeju more lásky, ze života neměj vrásky.
 • Srdíčko mi tiše buší, když mám Tobě k svátku psát, snad i tvoje srdce tuší, kdo tě má opravdu rád.
 • Všechno nejlepší k svátku, hodně štestí málo zmatku, ať i v lete tak i z jara, zůstává ti čistá hlava, pevná mysl, zdravý smysl, bez rozmyslu nejednat, hlavu vzhůru, štestí fůru, neštestí hned odehnat..
 • //<![CDATA[ //]]> //<![CDATA[ window.google_render_ad(); //]]>
 • Ja Ti přeju k Tvému svátku, plnú misu chrustú, k tomu muchu tlustú, krídlo z komara, špinglu ze dvora, aby z Tebe nebyla taková potvora.
 • Tu máš kytku, ty dobytku, k Tvému svátku, na památku!

sms k narozeninám nebo k svátku?

23. září 2008 v 20:06 | lucianek01
 1. Posílam Ti přáníčko, pošlete svým kamarádům , přátelům k své lásce:) ať tě neopouští štěstíčko, sms a bude hned lepší nalada taky trochu toho zdraví, ať se Ti to pěkne slaví, ještě přeju more lásky, ze života neměj vrásky.
 2. Srdíčko mi tiše buší, když mám Tobě k svátku psát, snad i tvoje srdce tuší, kdo tě má opravdu rád.
 3. Sviť sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem, pohlaď toho, kdo dnes slaví a poprej mu štestí, zdraví, pošimrej ho za nás máličko, ať dnes záři jako sluníčko. Že je o rok starší, komu pak to vadí, vždyť ho máme stejne všichni hodně radi! Všechno nejlepší k narozeninám!
 4. Ber všechno, co Ti život dal, radost, smutek, lásku, vždyť život je jen karneval, v nemž stokrát změníš masku.
 5. Život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným, chtěl bych ti říct, žij podle svého, měj pevné zdraví, a dnešek oslav tak jak se slaví, popíjej víno písničku zpívej, s veselou tváří na svět se dívej.
 6. Zvonky zvoní, svět se směje, a každý Ti dneska přeje, štěstí, zdraví, pohodu, žádnou větší neshodu.
 7. Vše nejlepší k narozeninám, jsi tak stará, že když vyjdeš z muzea, tak se spustí poplašné zařízení.
 8. //<![CDATA[ //]]> //<![CDATA[ window.google_render_ad(); //]]>
 9. Vše nejlepší k narozeninám, toto přání posílam. Samé rúže, samé kvítí, spokojenost, dlouhé žití, ať se na Tě štestí směje, to všechno Ti [jméno] přeje...
 10. Hodně štěstí, žádné vrásky, další roky plné lásky, a s úsměvem na tváři, ať se všechno vydaří.
 11. Ať růže na cestu sypou se ti, ať každé přání splní se ti, ať oči tvé štěstím září, ať kvete úsměv na tvé tváři, ať nepoznáš co je lásky klam, to ti přeji k tvojim narozeninám.
 12. Psychologové tvrdí, že někteří normální lidé, kjdyž dosáhnou Tvého věku, tak ztratí zájem o všechno. Ale Ty se nemusíš bát! Ty jsi nebyl nikdy normální!

sms na dobrou noc

23. září 2008 v 20:03 | lucianek01

sms na dobrou noc

 1. Spaní tvé dnes budu chránit,před zlými sny tě budu bránit.V životě při tobě budu stát,nemusíš se miláčku,ani trošku bát.
 2. Všichni už spěte,at zdá se vám o krásném světě,ve kterém vše hezké je, kde s láskou každý žije.
 3. Každý den, když sluníčko jde spát chci Ti krásnou dobrou noc přát. Ať se Ti zdá sladký sen, peřinka Tě hladí jen. Polštář ať Tě netlačí, snad Ti přání postačí. Dobrou noc a sladké sny z mého srdce přeju Ti. Sladkou pusu na spaní, do krásného uspání!:0*
 4. Veris v to, ze pro kazdeho z nas sviti na nebi hvezda? Kdyz se ted podivas na oblohu. Uvidis ji. Sviti stejne jako moje srdce pro tebe. Dobrou noc plnou snu o hvezdach.
 5. Kdyz zavru oci, vidim Tebe. Tvoje oci, Tvoje vlasky, Tvoje rty, Tve srdicko ... a tak se nediv ze zaviram oci tak casto a na tak dlouho. Dobrou noc a nadherny sniky jen o nas milacku :)
 6. Jsi krasnejsi nez pohadkova vila, kdyz usinas, jsi tak roztomila. A driv, nez se ponoris v nadherne sneni, ja poslu ti 3 nezna pohlazeni. Prvnim pohladim tve hebke vlasky, jsou trpytivejsi nez vlasky Zlatovlasky. Druhym pohladim tva nadherna licka, ocka i tva privrena vicka. A treti? To bude tvuj tajny sen, kterym zitra uspesne zacnes novy den. Moc se na tebe tesim. Miluji te. Sladke sny, andilku.
 7. Kdyz den se chyli ke konci a zacina vladnout noc v tu chvili si uvedomim, ze mi chybis MOC! Kdyz uleham v postylce je vedle me tak prazdno, proto se nemuzu dockat az bude zase rano! Az te zase uvidim a vasnive polibim na rty, vlasky, na licka, co mas jako jablicka! Doboru noc milacku - miluji te
 8. bude noc, tou nocni tmou se ma slova k tobe polinou. Ze srdce vsak plynou. Snad hvezdy preposlou prani me. Ze dobrou noc chtel sem ti dat, lehce te polibit na rty a kousek sebe k tomu dat ti. To na krasne sneni, ti chci prati. kraaasne sniky.

jak se připravit?

23. září 2008 v 20:01 | lucianek01 |  sms
jak se připravit když čekáte špatnou odpověd a říkate si pokud to nevyjd etak se zabiju?to je nesmysl! myslete dopředu hlavně použít rozum , pokud v lásce čekate jak to dopadne?tak když tvůj kluk napíše našel jsem si jinou?třeba nebo tak tak jeto pro vás nejhorší sms na světě , pokuk vám na tom kluků zaleží tak mu vyznáte lásku aby vás neopouštěl:) třeba pochopí že steta pravá a neopustí vás , nebo vymyslet nějakou fintu na něj překvapit ho po škole a by viděl že ho chceš prostě!nesmíš se bát , zmího pohledu kdyby mi tohle můj kluk napisal tak semnou šlehne ale snažila bych se ho zpátky získat to vím jistě a získala ptotože vím žejsem jeho pravá , fakt se člověk nesmí bát a půjde potom všchno potom jak po maslíčku to vím jistě , nebo trablev rodině chcete útect kvuli nadávkám nebo nějaky ohroživaní , svěrte se nějaky kamarádce zavolejte nebo napište sms a pomůže vám , nebo zavolat na linku bezpečí atd vždyt to znáte ale ne se zabíjet třeba kvuli jedný sms jak jsem to udělala malem já ale ot už je dávno tedk abyhc otho člověka za to zabila,no problem..hlavně si vždycky rozmyslete co píšete a nebát se přes ten mobil se nic nemůže stát , nebo v štěstí :) čekáte na miláčka až prijde za vámi a pořad ten mobil v ruce?a říkate si kde jsi?:) tak si v klidu sednětě volejte jak blázni když nebude zvedat tak čekat a čekat to je jediný řešenía hlavně to nevyčítat nebo by byl potom problémek:) hlavně klídek to je hlavní!

blaznivý den

23. září 2008 v 19:49 | lucianek01 |  zážitky moje:)
dneska škola byla leharo docela:Dkoukali sme na tři hodiny na film a to neni normalní v naší škole:Da jednu hodinu sem si povídala s učitelem:Dbyla sranda pořad tak blbě mluvil a on myslel že ho tak poslouchám:Dtaky zajimavý..dneska bylo ve štěcho solasido největší traparna světa:D.
dneska sem se taky fotila s fredíkemtaky zvlaštní že se semnou vyfotil:D ji sem dám protože se mi moc libí ne ja ale fredík:)♥